LOADING...
   TM1009;TM1009
Protein Sequence Comparative Analysis   (PSCA)
 
  Back to Target List
 
TM1009    PDB Fold Similairty

PDB sequences with significant alignments
Sequence information                      Score	E-value
JCSG462243|pdb|1VP5_A|2,5-diketo-D-gluconic acid reductase    580	e-166
JCSG3162132|pdb|4MHB_A|Putative aldo/keto reductase        345	3e-95
JCSG2881438|pdb|3B3D_A|Putative morphine dehydrogenase      259	1e-69
JCSG75945|pdb|3F7J_A|YvgN protein                 256	2e-68
JCSG2989138|pdb|3D3F_A|YvgN protein                256	2e-68
JCSG470319|pdb|1VBJ_A|prostaglandin F synthase          246	2e-65
JCSG311316|pdb|1MZR_A|2,5-diketo-D-gluconate reductase A     233	1e-61
JCSG216490|pdb|1HW6_A|2,5-DIKETO-D-GLUCONIC ACID REDUCTASE    231	5e-61
JCSG210434|pdb|1A80_A|2,5-DIKETO-D-GLUCONIC ACID REDUCTASE A   229	2e-60
JCSG3249406|pdb|4GIE_A|Prostaglandin F synthase          229	2e-60
JCSG3179935|pdb|3O0K_A|Aldo/keto reductase            229	2e-60
JCSG3248719|pdb|4G5D_A|Prostaglandin f2-alpha synthase/D-ar...  228	3e-60
JCSG307600|pdb|1M9H_A|2,5-diketo-D-gluconic acid reductase A   225	3e-59
JCSG3296290|pdb|3WBW_A|Putative 2,5-diketo-D-gluconic acid ...  218	4e-57
JCSG3304022|pdb|4Q3M_A|MGS-M4                   218	4e-57
JCSG3296291|pdb|3WBY_A|Putative 2,5-diketo-D-gluconic acid ...  215	3e-56
JCSG487820|pdb|1ZGD_A|chalcone reductase             206	1e-53
JCSG3161935|pdb|2WZM_A|ALDO-KETO REDUCTASE            202	2e-52
JCSG1236|pdb|1QWK_A|aldo-keto reductase family 1 member C1    202	2e-52
JCSG2998508|pdb|3H7R_A|Aldo-keto reductase            201	5e-52
...more
PDB sequence alignments
QUERY    1  MQVPKVTLNN-G---VEMPILGYGV---F--------Q-----I-------PP-EK---- 28
JCSG462243 13 MQVPKVTLNN-G---VEMPILGYGV---F--------Q-----I-------PP-EK---- 40
JCSG3162132 18 -----VkLNN-G---IaMPLLGFGV---F--------Q-----M-------t---N---- 38
JCSG2881438 42 ----KATLHN-G---VEMPwFGlGV---F--------Q-----V-------eegSE---- 66
JCSG75945  9  -----VkLHN-G---VEMPwFGlGV---F--------K-----V-------engNE---- 32
JCSG2989138 8  -----VkLHN-G---VEMPwFGlGV---F--------K-----V-------engNE---- 31
JCSG470319 14 -------LSN-G---VmMPVLGFGM---W--------K-----L-------qdgNE---- 35
JCSG311316 28 -----IkLQD-G---nvMPqLGlGV---W--------Q-----a-------sn-EE---- 50
JCSG216490 1  MtVPSIVLND-G---nSIPqLGYGV---F--------K-----V-------PP-ad---- 28
JCSG210434 2  --VPSIVLND-G---nSIPqLGYGV---F--------K-----V-------PP-ad---- 27
JCSG3249406 16 -----VTLHN-S---VRMPqLGlGV---W--------R-----a-------qdgaE---- 39
JCSG3179935 24 MtVPtVkLND-G---nHIPqLGYGV---W--------Q-----I-------sn-DE---- 51
JCSG3248719 13 -----VTLSN-G---VKMPqFGlGV---W--------Q-----s-------PagEv---- 36
JCSG307600 1  MtVPSIVLND-G---nSIPqLGYGV---Y--------K-----V-------PP-ad---- 28
JCSG3296290 17 -----ISFHD-G---htMPqIGlGV---W--------E-----t-------PP-DE---- 39
JCSG3304022 4  -----VkLNN-N---yEMPIIGlGT---F--------R-----s-------kk-Nd---- 26
JCSG3296291 17 -----ISFHD-G---htMPqIGlGV---W--------E-----t-------PP-DE---- 39
JCSG487820 4  VEIPtkVLTN-tssqLKMPVVGmGs---a--------pdf---t-------ck-Kd---- 36
JCSG3161935 11 --IPtVTLND-d---ntLPVVGiGV---g--------E-----L-------sd-SE---- 36
JCSG1236  8  -----IkLSN-G---VEMPVIGlGT---W--------Q-----s-------sP-aE---- 30
JCSG2998508 30 -------LNT-G---AKLPcVGlGT---Y--------a-----M-------va-ta---- 50

QUERY    29 ---------TE------E-----C-----VYE----AIKV----GYRLIDTA---ASY-- 50
JCSG462243 41 ---------TE------E-----C-----VYE----AIKV----GYRLIDTA---ASY-- 62
JCSG3162132 39 ---------Ta------E-----Cera--ViD----AIET----GYRLIDTA---ASY-- 63
JCSG2881438 67 ---------lv------N-----A-----Vkt----AIvh----GYRsIDTA---AiY-- 88
JCSG75945  33 ---------At------E-----s-----Vka----AIKn----GYRsIDTA---AiY-- 54
JCSG2989138 32 ---------At------E-----s-----Vka----AIKn----GYRsIDTA---AiY-- 53
JCSG470319 36 ---------AE------t-----A-----Tmw----AIKs----GYRhIDTA---AiY-- 57
JCSG311316 51 ---------Vi------t-----A-----IqK----ALEV----GYRsIDTA---AAY-- 72
JCSG216490 29 ---------TQ------R-----A-----VeE----ALEV----GYRhIDTA---AiY-- 50
JCSG210434 28 ---------TQ------R-----A-----VeE----ALEV----GYRhIDTA---AiY-- 49
JCSG3249406 40 ---------Ta------N-----A-----Vrw----AIEA----GYRhIDTA---yiY-- 61
JCSG3179935 52 ---------Av------S-----A-----VsE----ALKA----GYRhIDTA---TiY-- 73
JCSG3248719 37 ---------TE------N-----A-----Vkw----ALcA----GYRhIDTA---AiY-- 58
JCSG307600 29 ---------TQ------R-----A-----VeE----ALEV----GYRhIDTA---AiY-- 50
JCSG3296290 40 ---------Ta------E-----v-----VkE----AVKL----GYRsVDTA---rlY-- 61
JCSG3304022 27 ---------Ay------N-----A-----Vka----ALEg----GYRhIDTA---miY-- 48
JCSG3296291 40 ---------Ta------E-----v-----VkE----AVKL----GYRsVaTA---rlY-- 61
JCSG487820 37 ---------TK------D-----A-----IiE----AIKq----GYRhFDTA---AAY-- 58
JCSG3161935 37 ---------AE------R-----s-----Vsa----ALEA----GYRLIDTA---AAY-- 58
JCSG1236  31 ---------Vi------t-----A-----Vkt----AVKA----GYRLIDTA---SvY-- 52
JCSG2998508 51 ---------iE------Q------------------AIKI----GYRhIDcA---SiY-- 68

QUERY    51 --------MN---EEGVGRA-IKRAIDEG-I--VR-RE--ELFVTTK----L-------- 80
JCSG462243 63 --------MN---EEGVGRA-IKRAIDEG-I--VR-RE--ELFVTTK----L-------- 92
JCSG3162132 64 --------QN---EtqVGNA-LKlS---G-I--AR--D--ELFITTK----L-------- 89
JCSG2881438 89 --------gN---EaGVGEG-IREGIEEA-g--Is-RE--DLFITSK----V-------- 118
JCSG75945  55 --------kN---EEGVGiG-IK----ES-g--Va-RE--ELFITSK----V-------- 80
JCSG2989138 54 --------kN---EEGVGiG-IK----ES-g--Va-RE--ELFITSK----V-------- 79
JCSG470319 58 --------kN---EESAGRA-IasCg-------Vp-RE--ELFVTTK----L-------- 83
JCSG311316 73 --------kN---EEGVGKA-LKNAs-------VN-RE--ELFITTK----L-------- 98
JCSG216490 51 --------gN---EEGVGaA-IaaS---G-I--AR--D--DLFITTK----L-------- 76
JCSG210434 50 --------gN---EEGVGaA-IaaS---G-I--AR--D--DLFITTK----L-------- 75
JCSG3249406 62 --------sN---ERGVGQG-IR----ES-g--Vp-RE--EVWVTTK----V-------- 87
JCSG3179935 74 --------gN---EEGVGKA-INgS---G-I--AR-aD---IFLTTK----L-------- 99
JCSG3248719 59 --------kN---EESVGaG-LRaSg-------Vp-RE--DVFITTK----L-------- 84
JCSG307600 51 --------gN---EEGVGaA-IaaS---G-I--AR--D--DLFITTK----L-------- 76
JCSG3296290 62 --------kN---EEGVGK---------G-L--ed-Hp--EIFLTTK----L-------- 83
JCSG3304022 49 --------gN---EEeVGRA-IK----DS-n--Ip-RE--EIFVTTK----L-------- 74
JCSG3296291 62 --------kN---EEGVGK---------G-L--ed-Hp--EIFLTTK----L-------- 83
JCSG487820 59 --------gS---EQALGEA-LKEAIElG-L--Vt-RD--DLFVTSK----L-------- 88
JCSG3161935 59 --------gN---EaAVGRA-IaaSg-------Ip-RD--EIYVTTK----L-------- 84
JCSG1236  53 --------QN---EEAIGtA-IKElLEEG-V--VK-RE--ELFITTK----a-------- 82
JCSG2998508 69 --------gN---EKeIGgV-LKKlIgDG-F--VK-RE--ELFITSK----L-------- 98

QUERY    81 --WV------SDVGY--------EST-------------K------------K------- 92
JCSG462243 93 --WV------SDVGY--------EST-------------K------------K------- 104
JCSG3162132 90 --WL------QDTyY--------EGA-------------K------------a------- 101
JCSG2881438 119 --Wn------ADLGY--------EET-------------l------------a------- 130
JCSG75945  81 --Wn------EDqGY--------ETT-------------l------------a------- 92
JCSG2989138 80 --Wn------EDqGY--------ETT-------------l------------a------- 91
JCSG470319 84 --Wn------SDqGY--------EST-------------l------------S------- 95
JCSG311316 99 --Wn------DD--H--------Krp-------------R------------E------- 108
JCSG216490 77 --Wn------Drhdg--------DEp-------------a------------a------- 88
JCSG210434 76 --Wn------Drhdg--------DEp-------------a------------a------- 87
JCSG3249406 88 --Wn------SDqGY--------EKT-------------l------------a------- 99
JCSG3179935 100 --Wn------SDqGY--------EST-------------l------------K------- 111
JCSG3248719 85 --Wn------TEqGY--------EST-------------l------------a------- 96
JCSG307600 77 --Wn------Drhdg--------DEp-------------a------------a------- 88
JCSG3296290 84 --Wn------DEqGY--------DST-------------l------------R------- 95
JCSG3304022 75 --Wn------TDqGY--------EKT-------------l------------E------- 86
JCSG3296291 84 --Wn------DEqGY--------DST-------------l------------R------- 95
JCSG487820 89 --WV------TEnhp--------HlV-------------i------------p------- 100
JCSG3161935 85 --aT------pDqGF--------tSS-------------Q------------a------- 96
JCSG1236  83 --WT------hELAp--------gKl-------------E------------g------- 94
JCSG2998508 99 --Ws------NDhlp--------EDV-------------p------------K------- 110

QUERY    93 A-----F------------EK---------SLKKLQLEYIDLYLIH---Q--P------F 115
JCSG462243 105 A-----F------------EK---------SLKKLQLEYIDLYLIH---Q--P------F 127
JCSG3162132 102 q-----F------------ER---------SLNRLQLDYVDLYLIH---Q--P------Y 124
JCSG2881438 131 A-----F------------Et---------SLSKLgLDYLDLYLIH---w--P------v 153
JCSG75945  93 A-----F------------EK---------SLERLQLDYLDLYLIH---w--P------g 115
JCSG2989138 92 A-----F------------EK---------SLERLQLDYLDLYLIH---w--P------g 114
JCSG470319 96 A-----F------------EK---------SIKKLgLEYVDLYLIH---w--P------g 118
JCSG311316 109 A-----L------------ld---------SLKKLQLDYIDLYLMH---w--P------v 131
JCSG216490 89 A-----I------------aE---------SLaKLaLDqVDLYLVH---w--P------t 111
JCSG210434 88 A-----I------------aE---------SLaKLaLDqVDLYLVH---w--P------t 110
JCSG3249406 100 A-----F------------ER---------SrElLgLEYIDLYLIH---w--Pgkkk--F 126
JCSG3179935 112 A-----F------------Dt---------SLKKLgtDYVDLYLIH---w--P------M 134
JCSG3248719 97 A-----F------------EE---------SrQKLgVDYIDLYLIH---w--P------r 119
JCSG307600 89 A-----I------------aE---------SLaKLaLDqVDLYLVH---w--P------t 111
JCSG3296290 96 A-----Y------------EE---------SaRlLRrpvLDLYLIH---w--P------M 118
JCSG3304022 87 A-----F------------Nt---------SLKNLgLDYIDLYLIHwf-K--g------Y 111
JCSG3296291 96 A-----Y------------EE---------SaRlLRrpvLDLYLIH---w--P------M 118
JCSG487820 101 A-----L------------QK---------SLKtLQLDYLDLYLIH---w--P------L 123
JCSG3161935 97 A-----a------------Ra---------SLERLgLDYVDLYLIH---w--P------g 119
JCSG1236  95 G-----L------------RE---------SLKKLQLEYVDLYLaH---M--Paa----F 119
JCSG2998508 111 A-----L------------EK---------TLQdLQIDYVDLYLIH---w--P------a 133

QUERY    116 ------------------------------G---------------------D------- 117
JCSG462243 128 ------------------------------G---------------------D------- 129
JCSG3162132 125 ------------------------------G---------------------D------- 126
JCSG2881438 154 e-----------------------------G---------------------k------- 156
JCSG75945  116 ------------------------------k---------------------D------- 117
JCSG2989138 115 ------------------------------k---------------------D------- 116
JCSG470319 119 ------------------------------k---------------------D------- 120
JCSG311316 132 ------------------------------p---------------------a------- 133
JCSG216490 112 paad--------------------------N---------------------y------- 117
JCSG210434 111 paad--------------------------N---------------------y------- 116
JCSG3249406 127 ------------------------------v---------------------D------- 128
JCSG3179935 135 ------------------------------p---------------------S------- 136
JCSG3248719 120 ------------------------------Gk--------------------D------- 122
JCSG307600 112 paad--------------------------N---------------------y------- 117
JCSG3296290 119 paq---------------------------G---------------------Q------- 123
JCSG3304022 112 ------------------------------d---------------------N------- 113
JCSG3296291 119 paq---------------------------G---------------------Q------- 123
JCSG487820 124 ------------------------------Ssqpgkfsfpidvadllpf---D------- 143
JCSG3161935 120 ------------------------------G---------------------D------- 121
JCSG1236  120 ------------------------------N---------------------Ddmsehia 128
JCSG2998508 134 ------------------------------Slkkeslmptpemltkp-----D------- 151

QUERY    118 ----------V----------------HC-----------------------A------- 121
JCSG462243 130 ----------V----------------HC-----------------------A------- 133
JCSG3162132 127 ----------V----------------Hg-----------------------A------- 130
JCSG2881438 157 ----------y----------------ke-----------------------A------- 160
JCSG75945  118 ----------k----------------Ykd----------------------T------- 122
JCSG2989138 117 ----------k----------------Ykd----------------------T------- 121
JCSG470319 121 ----------k----------------fid----------------------T------- 125
JCSG311316 134 ----------I----------------dhyve--------------------A------- 140
JCSG216490 118 ----------V----------------H------------------------A------- 120
JCSG210434 117 ----------V----------------H------------------------A------- 119
JCSG3249406 129 ----------T------------------------------------------------- 129
JCSG3179935 137 ----------k----------------dlfme--------------------T------- 143
JCSG3248719 123 ----------I----------------lskegkkyld---------------S------- 134
JCSG307600 118 ----------V----------------H------------------------A------- 120
JCSG3296290 124 ----------y----------------ve-----------------------T------- 127
JCSG3304022 114 ----------A----------------ls-----------------------T------- 117
JCSG3296291 124 ----------y----------------ve-----------------------T------- 127
JCSG487820 144 ----------V----------------kg-----------------------V------- 147
JCSG3161935 122 ----------T----------------skyvd--------------------S------- 128
JCSG1236  129 sp--------V----------------Ed-----------------------V------- 134
JCSG2998508 152 ----------I----------------ts-----------------------T------- 155

QUERY    122 --------W-------------K--AMEEMY---KDGLVRAIGVSN---F---YPDR--- 146
JCSG462243 134 --------W-------------K--AMEEMY---KDGLVRAIGVSN---F---YPDR--- 158
JCSG3162132 131 --------W-------------R--AMEELH---QaGkIRAIGVSN---F---HPDR--- 155
JCSG2881438 161 --------W-------------R--ALEtLY---KEGrIKAIGVSN---F---qihH--- 185
JCSG75945  123 --------W-------------R--ALEKLY---KDGkIRAIGVSN---F---qvhH--- 147
JCSG2989138 122 --------W-------------R--ALEKLY---KDGkIRAIGVSN---F---qvhH--- 146
JCSG470319 126 --------W-------------K--AFEKLY---aDkkVRAIGVSN---F---HehH--- 150
JCSG311316 141 --------W-------------K--GMiELq---KEGLIKSIGVcN---F---qihH--- 165
JCSG216490 121 --------W-------------E--kMiELr---aaGLTRSIGVSN---h---lvpH--- 145
JCSG210434 120 --------W-------------E--kMiELr---aaGLTRSIGVSN---h---lvpH--- 144
JCSG3249406 130 --------W-------------K--ALEKLY---EEkkVRAIGVSN---F---ePhH--- 154
JCSG3179935 144 --------W-------------R--AFiKLk---EEGrVKSIGVSN---F---rtad--- 168
JCSG3248719 135 --------W-------------R--AFEQLY---KEkkVRAIGVSN---F---HihH--- 159
JCSG307600 121 --------W-------------E--kMiELr---aaGLTRSIGVSN---h---lvpH--- 145
JCSG3296290 128 --------W-------------K--ALvELk---KSGrVKSIGVSN---F---esEH--- 152
JCSG3304022 118 --------Y-------------R--AFEtLY---EEGkVKAIGVSN---F---nvhH--- 142
JCSG3296291 128 --------W-------------K--ALvELk---KSGrVKSIGVSN---F---esEH--- 152
JCSG487820 148 --------W-------------E--SMEEsl---KlGLTKAIGVSN---F---svkK--- 172
JCSG3161935 129 --------W-------------g--GLmKVk---EDGIARSIGVcN---F---gaEd--- 153
JCSG1236  135 --------W-------------R--qFDaVY---KaGLAKAVGVSN---W---nnDQ--- 159
JCSG2998508 156 --------W-------------K--AMEaLY---dSGkARAIGVSN---F---sskK--- 180

QUERY    147 LMD----LM----VHH----EIV-------P-----AVNQIE---IHPFYQ---RQEE-- 174
JCSG462243 159 LMD----LM----VHH----EIV-------P-----AVNQIE---IHPFYQ---RQEE-- 186
JCSG3162132 156 LaD----LM----AfN----KII-------P-----AVNQIE---VNPFnQ---QlHa-- 183
JCSG2881438 186 LeD----LM----Taa----EIk-------P-----mINQVE---FHPrlt---QKEl-- 213
JCSG75945  148 LeE----LL----kda----EIk-------P-----mVNQVE---FHPrlt---QKEl-- 175
JCSG2989138 147 LeE----LL----kda----EIk-------P-----mVNQVE---FHPrlt---QKEl-- 174
JCSG470319 151 IeE----LL----kHc----KVA-------P-----mVNQIE---LHPLlN---QKal-- 178
JCSG311316 166 LQr----LI----dEt----gVT-------P-----VINQIE---LHPLmQ---QRQl-- 193
JCSG216490 146 Ler----IV----Aat----gVV-------P-----AVNQIE---LHPaYQ---QREi-- 173
JCSG210434 145 Ler----IV----Aat----gVV-------P-----AVNQIE---LHPaYQ---QREi-- 172
JCSG3249406 155 LtE----LF----ksc----KIr-------P-----mVNQVE---LHPLFQ---QRtl-- 182
JCSG3179935 169 Ler----LI----kEs----gVT-------P-----VLNQIE---LHPqFQ---QDEl-- 196
JCSG3248719 160 LeD----VL----Amc----tVT-------P-----mVNQVE---LHPLnN---QaDl-- 187
JCSG307600 146 Ler----IV----Aat----gVV-------P-----AVNQIE---LHPaYQ---QREi-- 173
JCSG3296290 153 Ler----IM----dat----gVV-------P-----VVNQIE---LHPdFQ---QRal-- 180
JCSG3304022 143 LMy----LM----eNa----KIp-------P-----mVNQVE---tHvtlQ---NHfl-- 170
JCSG3296291 153 Ler----IM----dat----gVV-------P-----VVNQIE---LHPdFQ---QRal-- 180
JCSG487820 173 LeN----LL----sva----tVL-------P-----AVNQVE---MNlaWQ---QKKl-- 200
JCSG3161935 154 Let----IV----slt----yFT-------P-----AVNQIE---LHPLlN---Qaal-- 181
JCSG1236  160 Isr----aL----Alg----ltp-------v-----hnSQVE---LHlYFp---QHDH-- 187
JCSG2998508 181 LtD----LL----nva----RVT-------P-----AVNQVE---cHPvWQ---QQgl-- 208

QUERY    175 I---EFM---R---NYNIQPEAW---------GP----F-----A--------------- 192
JCSG462243 187 I---EFM---R---NYNIQPEAW---------GP----F-----A--------------- 204
JCSG3162132 184 V---pWM---Q---SrGIQPEAW---------AP----F-----A--------------- 201
JCSG2881438 214 I---RYc---Q---NqGIQmEAW---------SP----L-----m--------------- 231
JCSG75945  176 r---DYc---K---GqGIQlEAW---------SP----L-----m--------------- 193
JCSG2989138 175 r---DYc---K---GqGIQlEAW---------SP----L-----m--------------- 192
JCSG470319 179 c---EYc---K---SkNIavtAW---------SP----L-----G--------------- 196
JCSG311316 194 h---aWn---a---THKIQtESW---------SP----L-----A--------------- 211
JCSG216490 174 t---DWa---a---aHDVKiESW---------GP----L-----G--------------- 191
JCSG210434 173 t---DWa---a---aHDVKiESW---------GP----L-----G--------------- 190
JCSG3249406 183 r---EFc---K---QHNIaitAW---------SP----L-----G--------------- 200
JCSG3179935 197 r---lFh---g---KHDIatEAW---------SP----L-----G--------------- 214
JCSG3248719 188 r---aFc---d---akQIKvEAW---------SP----L-----G--------------- 205
JCSG307600 174 t---DWa---a---aHDVKiESW---------GP----L-----G--------------- 191
JCSG3296290 181 r---EFh---E---KHNIRtESW---------rP----L-----G--------------- 198
JCSG3304022 171 h---DYc---K---KnNIQlEAY---------AP----L-----m--------------- 188
JCSG3296291 181 r---EFh---E---KHNIRtESW---------rP----L-----G--------------- 198
JCSG487820 201 r---EFc---N---aHGIvltAF---------SP----vrkga-S--------------- 222
JCSG3161935 182 r---Evn---a---GYNIvtEAY---------GP----L-----G--------------- 199
JCSG1236  188 V---DFc---K---KHNISvtSY---------At----Lg----S--------------- 206
JCSG2998508 209 h---ELc---K---SkGVHlSGY---------SP----LgsqskG--------------- 231

QUERY    193 ------------------EG--------------------------------R------- 195
JCSG462243 205 ------------------EG--------------------------------R------- 207
JCSG3162132 202 ------------------EG--------------------------------R------- 204
JCSG2881438 232 ------------------QG--------------------------------Q------- 234
JCSG75945  194 ------------------QG--------------------------------Q------- 196
JCSG2989138 193 ------------------QG--------------------------------Q------- 195
JCSG470319 197 ------------------QG---------------------------------------- 198
JCSG311316 212 ------------------QG--------------------------------g------- 214
JCSG216490 192 ------------------QG--------------------------------K------- 194
JCSG210434 191 ------------------QG--------------------------------K------- 193
JCSG3249406 201 ------------------SG--------------------------------E------- 203
JCSG3179935 215 ------------------QG--------------------------------K------- 217
JCSG3248719 206 ------------------QG--------------------------------K------- 208
JCSG307600 192 ------------------QG--------------------------------K------- 194
JCSG3296290 199 ------------------KG--------------------------------R------- 201
JCSG3304022 189 ------------------Sh--------------------------------Qi------ 192
JCSG3296291 199 ------------------KG--------------------------------R------- 201
JCSG487820 223 ------------------RG--------------------------------p------- 225
JCSG3161935 200 ------------------vG--------------------------------R------- 202
JCSG1236  207 ------------------pG--------------------------------R------- 209
JCSG2998508 232 ------------------Ev--------------------------------R------- 234

QUERY    196 ----------------------K--------N---------I----------------F- 199
JCSG462243 208 ----------------------K--------N---------I----------------F- 211
JCSG3162132 205 ----------------------N--------G---------L----------------F- 208
JCSG2881438 235 -----------------------------------------L----------------L- 236
JCSG75945  197 -----------------------------------------L----------------L- 198
JCSG2989138 196 -----------------------------------------L----------------L- 197
JCSG470319 199 -------------------------------H---------L----------------v- 201
JCSG311316 215 ----------------------K--------G---------V----------------F- 218
JCSG216490 195 ----------------------y--------D---------L----------------F- 198
JCSG210434 194 ----------------------y--------D---------L----------------F- 197
JCSG3249406 204 ----------------------Ea-------G---------I----------------L- 208
JCSG3179935 218 -----------------------------------------L----------------L- 219
JCSG3248719 209 -----------------------------------------L----------------L- 210
JCSG307600 195 ----------------------y--------D---------L----------------F- 198
JCSG3296290 202 -----------------------------------------V----------------L- 203
JCSG3304022 193 ----------------------K--------D---------L----------------L- 196
JCSG3296291 202 -----------------------------------------V----------------L- 203
JCSG487820 226 ----------------------N--------E---------V----------------M- 229
JCSG3161935 203 -----------------------------------------L----------------L- 204
JCSG1236  210 ----------------------v--------N---------FtlptgqkldwapapsdL- 229
JCSG2998508 235 ----------------------l--------K---------V----------------L- 238

QUERY    200 --------Q--N---------GV---LRS-----------------------IAEKY--- 211
JCSG462243 212 --------Q--N---------GV---LRS-----------------------IAEKY--- 223
JCSG3162132 209 --------Q--N---------pV---LtA-----------------------IGEKY--- 220
JCSG2881438 237 --------D--H---------pV---LaD-----------------------IAQtY--- 248
JCSG75945  199 --------D--N---------eV---LtQ-----------------------IAEKH--- 210
JCSG2989138 198 --------D--N---------eV---LtQ-----------------------IAEKH--- 209
JCSG470319 202 --------E--D---------Ar---LKA-----------------------IGgKY--- 213
JCSG311316 219 --------D--Q---------kV---IRD-----------------------LADKY--- 230
JCSG216490 199 --------g--a---------ep---VtA-----------------------aAaaH--- 210
JCSG210434 198 --------g--a---------ep---VtA-----------------------aAaaH--- 209
JCSG3249406 209 --------K--N---------hV---LgE-----------------------IAKKH--- 220
JCSG3179935 220 --------E--D---------pT---LKS-----------------------IAEKH--- 231
JCSG3248719 211 --------S--N---------pI---LsA-----------------------IGaKY--- 222
JCSG307600 199 --------g--a---------ep---VtA-----------------------aAaaH--- 210
JCSG3296290 204 --------S--D---------er---IgK-----------------------IAEKH--- 215
JCSG3304022 197 --------S--N---------eT---MaK-----------------------IAKKH--- 208
JCSG3296291 204 --------S--D---------er---IgK-----------------------IAEKH--- 215
JCSG487820 230 --------E--N---------dM---LKE-----------------------IADaH--- 241
JCSG3161935 205 --------D--H---------pA---VtA-----------------------IAEaH--- 216
JCSG1236  230 --------Q--D---------qn---VlA-----------------------LAEKt--- 241
JCSG2998508 239 --------Q--N---------pI---VtE-----------------------VAEKl--- 250

QUERY    212 -----GK-TVAQVILRW-L-T-QKG--I-V--A----I-P--KTVRR--ERMKENI-S-I 246
JCSG462243 224 -----GK-TVAQVILRW-L-T-QKG--I-V--A----I-P--KTVRR--ERMKENI-S-I 258
JCSG3162132 221 -----GK-SVGQVVLRW-I-f-QRG--I-V--S----L-a--KSVRK--gRMEENI-N-I 255
JCSG2881438 249 -----NK-SVAQIILRW-d-l-QhG--I-I--T----I-P--KSTKE--HRIKENa-S-V 283
JCSG75945  211 -----NK-SVAQVILRW-d-l-QhG--V-V--T----I-P--KSIKE--HRIiENa-D-I 245
JCSG2989138 210 -----NK-SVAQVILRW-d-l-QhG--V-V--T----I-P--KSIKE--HRIiENa-D-I 244
JCSG470319 214 -----GK-TAAQVMLRW-e-i-QaG--V-I--T----I-P--KSgNE--aRIKENg-N-I 248
JCSG311316 231 -----GK-TpAQIVIRW-h-l-DSG--L-V--V----I-P--KSVtp--SRIaENF-D-V 265
JCSG216490 211 -----GK-TpAQAVLRW-h-l-QKG--F-V--V----F-P--KSVRR--ERLEENL-D-V 245
JCSG210434 210 -----GK-TpAQAVLRW-h-l-QKG--F-V--V----F-P--KSVRR--ERLEENL-D-V 244
JCSG3249406 221 -----NK-SpAQVVIRW-d-i-QhG--I-V--T----I-P--KSTNK--gRIQENF-N-V 255
JCSG3179935 232 -----AK-SVAQIILRW-h-i-EtG--n-I--V----I-P--KSItp--aRIKENF-D-I 266
JCSG3248719 223 -----NK-TAAQVILRW-n-i-QKN--L-I--T----I-P--KSVHR--ERIEENa-D-I 257
JCSG307600 211 -----GK-TpAQAVLRW-h-l-QKG--F-V--V----F-P--gSVRR--EHLEENL-D-V 245
JCSG3296290 216 -----SR-TpAQVVIRW-h-l-QNG--L-I--V----I-P--KSVNp--KRLaENL-D-V 250
JCSG3304022 209 -----dK-TIpQIaIRW-L-i-ERe--I-V--V----I-P--KSItp--ERIvQNF-D-V 243
JCSG3296291 216 -----SR-TpAQVVIRW-h-l-QNG--L-I--V----I-P--KSVNp--KRLaENL-D-V 250
JCSG487820 242 -----GK-SVAQIsLRW-L-y-EQG--V-T--f----V-P--KSydK--ERMNQNL-r-I 276
JCSG3161935 217 -----GR-TAAQVLLRW-s-i-QlG--n-V--V----I-s--RSANp--ERIaSNL-D-V 251
JCSG1236  242 -----hK-TpAQVLLRY-a-l-DRG--c-A--i----L-P--KSIQE--NRIKENF-E-V 276
JCSG2998508 251 -----GK-TTAQVaLRW-g-l-QtG--h-s--V----L-P--KSssg--aRLKENL-D-V 285

QUERY    247 FDFELTQEDMEKIATLDEGQ--SAFFSHR---DPEVVKWICSLKR 286
JCSG462243 259 FDFELTQEDMEKIATLDEGQ--SAFFSHR---DPEVVKWICSLKR 298
JCSG3162132 256 LDFELSaEDMlQIAALDtAt--SAFFSHR---DPaMVEWLtGrK- 294
JCSG2881438 284 FDFELTQDDMNRIdALNE--------------------------- 301
JCSG75945  246 FDFELSQEDMDKIdALNKdE------------------------- 265
JCSG2989138 245 FDFELSQEDMDKIdALNKdE------------------------- 264
JCSG470319 249 FDFELTaEDIQvIdgMNaG--------HRygpDPEV--------- 276
JCSG311316 266 WDFRLdKDELgEIAkLDQGK------------------------- 285
JCSG216490 246 FDFDLTDtEIaaIdAMDpGD--GS--------------------- 267
JCSG210434 245 FDFDLTDtEIaaIdAMDpGD--GS--------------------- 266
JCSG3249406 256 WDFKLTEEEMRQIdeLNE--------------------------- 273
JCSG3179935 267 FDFtLNgtDhDaITkLD---------------------------- 283
JCSG3248719 258 FDFELgaEDVmSIdALN---------------------------- 274
JCSG307600 246 FDFDLTDtEIaaIdAMDpGD--GS--------------------- 267
JCSG3296290 251 FgFvLdaDDMQaIeqMDRkD--GrMgA-----DPNTAKF------ 282
JCSG3304022 244 FDFtLdEEDMKSIrSVNtGK--KiF-------------------- 266
JCSG3296291 251 FgFvLdaDDMQaIeqMDRkD--GrMgA-----DPNTAKF------ 282
JCSG487820 277 FDWSLTKEDhEKIAqIkQNR------------------------- 296
JCSG3161935 252 FgFELTaDEMEtLngLDDG-------------------------- 270
JCSG1236  277 FDFSLTEEDIaKLeeskNSQ--rlF-------------------- 299
JCSG2998508 286 FDWSIpEDlFtKFSNIpQ--------------------------- 303

Note
Homologous search is done using BLAST from NCBI BLAST against database pdbnr with expect (E-value cut-off) at 0.001. The structure of a PDB sequence may be fully or partly solved. The non-redundant database pdbnr consists of unique PDB sequences from the representative PDB chains. Each representative chain has the best structural coverage in the set of the same sequences. You could click a sequence ID to see all of PDB chains associated with the sequence ID plus sequence alignments and structural coverages.Contact Webmaster JCSG Menu